Gulakhalkalar

Lýuks görnüşi bezemek üçin kümüş gulakhalkalar gerek.Döwrebap klassikler bilen bir hatarda moda dizaýnlary bilen gaplanan, ajaýyp altyn bölekler bilen gülli altyn çaýylan uzyn gulakhalka gulaklaryndan tä ajaýyp gijeler üçin sirkon gulakhalkalara çenli ajaýyp eserlerimiz bilen täsir edip bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

asf210728152200

Sterling kümüş ýylgyryş ýüzi gulakhalkalar

Ady: Sterling kümüş ýylgyryş ýüzi gulakhalkalar
Material: 925 Sterling kümüş, 18K altyn / Rodiý / Gül altyn örtük, Zirkoniýa
Model: E3
Reňk: Kümüş / Sary altyn / Gül altyn
Uzynlyk: 2.8g / jübüt

Önümiň beýany

Smylgyrýan ýüzüň kümüşden ýasalan gulakhalkalar häzirki zaman şkafydyr.Gyrasynda birnäçe zirkon daşlary bolan multfilm ýaly ýylgyryşly ýüzüni görkezmek bilen, bu ajaýyp döredijilikler, islendik eşikde, günüň islendik wagty egin-eşiklere hemişelik ussatlyk goşýar.Oýun oýnamak üçin başga şaý-sepler bilen gabat gelýän ýa-da ýönekeý sözlem üçin ýeke geýip bolýar.Gül altyn / 18k altyn örtük hem bar.

Materiallar we ideg

King's Lab şaý-sepleri ýokary hilli, saýlanan materiallar bilen ýasalýar.Önümiň has uzak dowam etmegi üçin ony seresaplylyk bilen dolandyryň, arassalamak we ýuwmak we aýratyn saklamak üçin ýumşak mata ulanyň.Häzirki halkara düzgünlerine laýyklykda bu eser gipoallergen materiallardan peýdalanyp öndürildi.

DETAIL

20210728152214
saf0210728152214
asf0210728152151
asf210728152156
asf0210728152203
asf0210728152245

Gül altynsynda kümüş uçar sapak gulakhalkalary

Ady: Gül altyn kümüş samolýotly gulakhalkalar
Material: 925 Sterling kümüş, 18K altyn / Rodiý / Gül altyn örtük, Zirkoniýa
Model: E4
Reňk: Kümüş / Sary altyn / Gül altyn
Uzynlyk: 0.9g / jübüt

Önümiň beýany

Deşikli gulakhalkalar bilen öz jadyly awiasiýa ajaýyp ýeriňizi dörediň.Uçarlar bilen ylhamlanan we köp sanly zirkon daşlary bilen bezelen gül altyn çaýylan dizaýn, dynç alyş möwsüminiň ruhuny hemişelik parlaklygy bilen özüne çekýär we sizi göni stoluňyzdan tans meýdançasyna alyp barar.Glamurany aýlamak üçin beýleki King's Lab şaý-seplerini garyşdyryň we deňeşdiriň.

Materiallar we ideg

King's Lab şaý-sepleri ýokary hilli, saýlanan materiallar bilen ýasalýar.Önümiň has uzak dowam etmegi üçin ony seresaplylyk bilen dolandyryň, arassalamak we ýuwmak we aýratyn saklamak üçin ýumşak mata ulanyň.Häzirki halkara düzgünlerine laýyklykda bu eser gipoallergen materiallardan peýdalanyp öndürildi.

DETAIL

fsa0210728152300
afs0210728152248
saf210728152241
fsa210728152252
fsa0210728152256
20210728152327

Gül altynsynda kümüş ýorunja sapak gulakhalkalar

Ady: Gül altynsynda kümüş ýorunja sapak gulakhalkalar
Material: 925 Sterling kümüş, 18K altyn / Rodiý / Gül altyn örtük, Zirkoniýa
Model: E5
Reňk: Kümüş / Sary altyn / Gül altyn
Uzynlyk: 0.8g / jübüt

Önümiň beýany

Gündelik şaý-sepler kolleksiýaňyzy bu nusgawy gulakhalkalar bilen dolduryň!Dört ýaprakly ýorunjadan ylham alyp, bu jübüt altyn gulakhalkalar, zirkoniýa daşy bilen örtülen içi boş ýorunja şekilini görkezýär, bu bolsa islendik görnüşe inçe öwüşgin çaýýar.Olary gündizine ýönekeý köýnek ýa-da halaýan agşam köýnegiňiz bilen jübütlemegi göz öňünde tutuň.18k altyn / rody örtük hem şol bir bahadan satylýar.

Materiallar we ideg

adcantage

DETAIL

jtaatj10728152335
jtaatj10728152335
tjatja210728152331
eja0210728152327
20210728152327
tsgbe210728152421

Kümüş lenta tegelek gulakhalkalar

Ady: Kümüş lenta tegelek gulakhalkalar
Material: 925 Sterling kümüş, 18K altyn / Rodiý / Gül altyn örtük, Zirkoniýa
Model: E6
Reňk: Kümüş / Sary altyn / Gül altyn
Uzynlyk: 1g / jübüt

Önümiň beýany

Lenta tansynyň hereketlerinden ylham alyp, bu deşilen gulakhalkalar tegelek lenta görnüşinde emele gelýär.Bu ajaýyp eser rody bilen örtülendir we bir tarapynda birnäçe sirkon bilen gurlup, aýal-gyzlara meňzeş görnüş üçin ajaýyp AAA açyk sirkonlar bilen hyýallary artdyrmak üçin döredildi.Gündelik geýinmek üçin amatly, ýakynlar üçin ýa-da özüňiz üçin ajaýyp sowgat.

Materiallar we ideg

adcantage

DETAIL

asf0210728152359
bgrae0210728152424
saf210728152404
rae728152408
tw0728152412
20210728173124

Gül altynsynda kümüş ýorunja sapak gulakhalkalar

Ady: Gül altynsynda kümüş ýorunja sapak gulakhalkalar
Material: 925 Sterling kümüş, 18K altyn / Rodiý / Gül altyn örtük, Zirkoniýa
Model: E7
Reňk: Kümüş / Sary altyn / Gül altyn
Uzynlyk: 0.9g / jübüt

Önümiň beýany

Rodiý bilen örtülen deşilen gulakhalkalaryň bu jübüti, ýaýyň düwün şekilli owadan görnüşi bilen bezelendir.Onda ýalpyldawuk tegelek zirkon daşy bilen gapdalynda has kiçi ýaý düwünleri bar.Açyk zirkon daşynda ajaýyp öwüşgin çaýyp, ajaýyp reňk äheňini döredýär.Hemme zat bilen gaýta-gaýta geýjek täze şaý-sepleriňiz.

Materiallar we ideg

King's Lab şaý-sepleri ýokary hilli, saýlanan materiallar bilen ýasalýar.Önümiň has uzak dowam etmegi üçin ony seresaplylyk bilen dolandyryň, arassalamak we ýuwmak we aýratyn saklamak üçin ýumşak mata ulanyň.Häzirki halkara düzgünlerine laýyklykda bu eser gipoallergen materiallardan peýdalanyp öndürildi.

DETAIL

ag210728173110
ga210728173127
ga0210728173124
ag210728173119
ag210728173119
AFE210728173158

Sterling kümüş kebelek okuw gulakhalkalary

Ady: Kümüş kebelek kebelek gulakhalkalar
Material: 925 Sterling kümüş, 18K altyn / Rodiý / Gül altyn örtük, Zirkoniýa
Model: E8
Reňk: Kümüş / Sary altyn / Gül altyn
Uzynlyk: 0.8g / jübüt

Önümiň beýany

King's Lab-yň jübüt kümüş kebelek gulakhalkalary, ganatlaryna sirkoniýa daşlary bilen bezelen gulak taýaklary ýaly arassa şekilli, simmetrik kebelekleri özünde jemleýär.Bu ýakymly döredijilik, tebigatdan ylham alnan simwoliki motiwiň romantiki düşündirişidir, ýeke özi geýip bolýar ýa-da beýleki King's Lab şaý-sepleri bilen gulaga dakylýar.Islendik aýratyn waka üçin ajaýyp bezeg.

Materiallar we ideg

adcantage

DETAIL

hbte210728173210
hthtbbhb210728173202
sca20210728173145
20210728173152
AFE210728173158
asf20210728173236

Sterling kümüş ýorunja sapak gulakhalkalar

Ady: Kümüş ýorunja sapak gulakhalkalar
Material: 925 Sterling kümüş, 18K altyn / Rodiý / Gül altyn örtük, Zirkoniýa
Model: E9
Reňk: Kümüş / Sary altyn / Gül altyn
Uzynlyk: 1.1g / jübüt

Önümiň beýany

Bu jübüt ýorunja şekilli ajaýyp gulakhalkalar gaty 925 kümüşden ýasalyp, rod bilen örtülendir.Loorunja ýapraklarynyň dörtden üç böleginde ýasalan sirkon daşlaryny we galan çärýegini ýalaňaç görnüşde görkezmek, näzik takyk kesiş we döredijilik dizaýnynyň ýygnagydyr.Gaplaň şekili tükeniksiz söýgini we şowlulygy alamatlandyrýar, bu gulakhalkalar bermek ýa-da almak üçin goşmaça aýratyn eser.

Materiallar we ideg

adcantage

DETAIL

fve20210728173254
vef0210728173258
ewfv20210728173246
dsvf_20210728173241
evfw0210728173250
dfsa210728173629

Zirkons Sterling Kümüşli gül gulakhalkalar

Ady: Zircons Sterling Kümüşli gül gulakhalkalar
Material: 925 Sterling kümüş, 18K altyn / Rodiý / Gül altyn örtük, Zirkoniýa
Model: E10
Reňk: Kümüş / Sary altyn / Gül altyn
Uzynlyk: 1.1g / jübüt

Önümiň beýany

Gözüňi gamaşdyrýan bu näzik jübütde günüň dowamynda şöhle saç!Dört ýaprakly gül görnüşinde emele gelen we köp sanly zirkon daşy bilen emele gelen bu ajaýyp jübüt, tebigatdan ylham alýan simwoliki sebäbiň romantik düşündirişidir, zähmet çekýär we islendik pursatda şöhle saçýar.Gabat gelýän zatlar bar.

Materiallar we ideg

King's Lab şaý-sepleri ýokary hilli, saýlanan materiallar bilen ýasalýar.Önümiň has uzak dowam etmegi üçin ony seresaplylyk bilen dolandyryň, arassalamak we ýuwmak we aýratyn saklamak üçin ýumşak mata ulanyň.Häzirki halkara düzgünlerine laýyklykda bu eser gipoallergen materiallardan peýdalanyp öndürildi.

DETAIL

fsaasf0210728173644
20210728173641
wef0210728173641
fra20210728173633
rfa20210728173626
safas0210807232657

Oval Pearl Drop Gulakhalkalar Sterling Kümüş

Ady: Oval Pearl Drop Gulakhalkalar Sterling Kümüş
Material: 925 Sterling kümüş, 18K altyn / Rodiý / Gül altyn örtük, Zirkoniýa
Model: E12
Reňk: Kümüş / Sary altyn / Gül altyn
Uzynlyk: 1.5g / jübüt

Önümiň beýany

Zergärçilik kolleksiýasy, merjen göwher gulakhalkalar bolmasa doly bolmaz.Ovumurtgaly merjen damjasynyň we gulak taýagyndaky arassa zirkoniýa daşlarynyň utgaşdyrylmagyny görkezmek bilen, bu hemişelik saklanýar, şeýle hem islendik eşige ajaýyp öwüşgin çaýýar, ultra-döwrebap estetikany goldaýar, ýene-de geýjekdigiňize ynanarsyňyz we ýene-de18k altyn örtük we gül altyn örtük bar.

Materiallar we ideg

adcantage

DETAIL

asf0210807232708
ds20210807232717
ewf0210807232725
ef0210807232720
saf20210807232713
362805-

Gül altyn kümüş öwüşginli gulakhalkalar

Ady: Gül altyn kümüşden ýasalan ýalpyldawuk gulakhalkalar
Material: 925 Sterling kümüş, 18K altyn / Rodiý / Gül altyn örtük, Zirkoniýa
Model: E13
Reňk: Kümüş / Sary altyn / Gül altyn
Uzynlyk: 2.5g / jübüt

Önümiň beýany

Bu ajaýyp gül altyn gulak taýaklary bilen ýakyn adamyňyz üçin jadyly dynç alyş möwsümine öwüriň!Ajaýyp görnüşde ýasalan, festiwalyň ýalpyldawuklaryndan doly, gyrasy birnäçe ownuk sirkon bilen gurlup, daş-töweregi gül altyn bilen örtülendir we içinde ajaýyp sirkon daşy bar.Sowgat bermek üçin ajaýyp, olar wagtlaýyn nepislik bilen ýalpyldaýarlar.Goşmaça täsir etmek üçin beýleki gül altyn çaýylan dizaýnlarymyzy garyşdyryň we deňeşdiriň.

Materiallar we ideg

adcantage

DETAIL

362963
362964
362973
362972
362965
a1i2d-4athw-001

Klassiki Zirkoniýa Kümüş Stud gulakhalkalar

Ady: Klassiki Zirkoniýa Kümüş Stud gulakhalkalar
Material: 925 Sterling kümüş, 18K altyn / rodyum / gül altyn örtük
Model: E14
Reňk: Kümüş / Sary altyn / Gül altyn
Uzynlyk: 1.8g / jübüt

Önümiň beýany

“Klassiki zirkoniýa kümüş Stud” gulakhalkalarynyň her bir taýagy, ajaýyp ýagdaýda bir synp AAA zirkonyny öz içine alýar.Rodiý bilen örtülen gulakhalkalar bu jübüt, ajaýyp usullar bilen ajaýyp we ýalpyldawuk, nusgawy, minimalistik nepisligi beýan edýär.Islendik şaý-sepler gutusyna möhüm goşundy, gündiz stiliňize oýnawaç öwüşgin berer.Özboluşly stiliňizi beýan etmek üçin beýleki King's Lab şaý-seplerini garyşdyryň we deňeşdiriň.

Materiallar we ideg

King's Lab şaý-sepleri ýokary hilli, saýlanan materiallar bilen ýasalýar.Önümiň has uzak dowam etmegi üçin ony seresaplylyk bilen dolandyryň, arassalamak we ýuwmak we aýratyn saklamak üçin ýumşak mata ulanyň.Häzirki halkara düzgünlerine laýyklykda bu eser gipoallergen materiallardan peýdalanyp öndürildi.

DETAIL

362966
362967
362968
362969
362970