• nybanner

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Shük daşamak näçeräk we näçe wagt alýar?

Ippingük daşamagyň bahasy we iberiş döwri ýerleşýän ýeriňiz we ekspress kompaniýasynyň hyzmaty bilen kesgitlenýär, olar wagtal-wagtal üýtgeýär.Mysal üçin, ABŞ-a we Angliýa kiçijik paket (20 * 10 * 5) sm ibermek aşakdakylara düşer:

Niýetlenen ýurt

Bahasy ($)

Eltip bermek döwri (iş günleri)

Birleşen Ştatlar

10-18 aralygynda

10-15

Angliýa

12-den 20-ä çenli

12-18

Önümleriňiziň MOQ näme?

Önümlerimiz üçin MOQ ýok, şonuň üçin önümleri çalt ýetirip bileris.Şeýle-de bolsa, şol modeliň aksiýasy gutarsa ​​we sargyt mukdary 20-den pes bolsa, bu önüm üçin goşmaça çykdajy bolar.

Customöriteleşdirilen önümleri hödürläp bilersiňizmi?

Hawa, logotip çap etmekden dizaýn üýtgemegine çenli ýöriteleşdirilen önümleri edýäris.Mundan başga-da, halka saklaýan we göwher göwher ýaly ýarym taýýar önümleri hödürleýäris.

Söwda kompaniýasy ýa-da zawodmy?

Öz önümçilik liniýamyz bar, başga-da köp sanly zawodlardan önüm hödürleýäris.

Mugt nusgalary hödürleýärsiňizmi?

Arzanladyş bilen nusgalary hödürleýäris, ýöne mugt däl.

Önümleriňiz üçin hil kepilligi barmy?

Almaz önümlerimiz üçin goşmaça tölegsiz GIA / National Gemstone Test Centre (NGTC) synag şahadatnamalaryny hödürleýäris, 925 kümüş / 18k altyn çaýylan önümlerimiz üçin üçünji tarap baha beriş şahadatnamalaryny hem hödürleýäris.