Gulakhalkalary taşla

Lýuks görnüşi bezemek üçin kümüş gulakhalkalar gerek.Döwrebap klassikler bilen bir hatarda moda dizaýnlary bilen gaplanan, ajaýyp altyn bölekler bilen gülli altyn çaýylan uzyn gulakhalka gulaklaryndan tä ajaýyp gijeler üçin sirkon gulakhalkalara çenli ajaýyp eserlerimiz bilen täsir edip bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

微信图片_20210728175529

Kümüş ýyldyz şekilli damja gulakhalkalar

Ady: Kümüş ýyldyz şekilli damja gulakhalkalar
Material: 925 Sterling kümüş, 18K altyn / Rodiý örtük
Model: ED01
Reňk: Kümüş / Sary altyn / Gül altyn
Uzynlyk: 3 ”

Önümiň beýany

Kiçijik, ýöne kuwwatly, asman ýyldyz şekilli uzyn damja gulakhalkalar köpçüligiň ünsüni özüne çeker.Simplönekeýligiň gözelligini görkezýän bezeg almazdan 925 sterling kümüşde dizaýn edildi.Ityönekeýlik üçin, islendik eşigiň nusgawy hyzmatdaşy, olary wagtlaýyn garamak üçin kiçijik gara köýnegiňiz bilen jübütläp bilersiňiz.

Materiallar we ideg

adcantage

DETAIL

20210728175534
20210728175538
210728175541
0210728175544
0210728175547
20210728175617

Zirkons bilen kümüş ýorunja şekilli Tassel damja gulakhalkalar

Ady: Zirkons bilen kümüş ýorunja şekilli Tassel damja gulakhalkalar
Material: 925 Sterling kümüş, 18K altyn / Rodiý örtük, Zirkoniýa daşlary
Model: ED02
Reňk: Kümüş / Sary altyn / Gül altyn
Uzynlyk: 4 ”

Önümiň beýany

Düwürtikli goşa dört ýaprakly ýorunja gulakhalka, gül altyn bilen örtülen ajaýyp kümüşden ýasalýar.Gaplaňyň bir ýapragy adaty sirkonlar bilen bezelendir.Janly reňk aksessuarlary häzirki zaman, ýöne özüne çekiji bilen baýlaşdyrmak üçin uzyn tegelekler bilen birleşýär.
Gül altyn / 18K altyn / Rodiý bilen örtülen.

Materiallar we ideg

adcantage

DETAIL

10728175621
210728175559
728175605
8175610
0210728175613
0728175710

Zirkon bilen kümüş damja gulakhalkalar, ýaý düwünleri we ýorunja şekili

Ady: Zirkon bilen kümüş damja gulakhalkalar, ýaý düwünleri we ýorunja şekili
Material: 925 Sterling kümüş, Rodiý örtük, Zirkoniýa daşlary
Model: ED03
Reňk: Kümüş / Sary altyn / Gül altyn
Uzynlyk: 4 ”

Önümiň beýany

Munuň üçin saçyňyzy geýmek islärsiňiz!Dört ýaprakly ýorunja maýatnikli ýeňli we aç-açan jübüt aýal-gyzlaryň özüne çekijiligini görkezýän biraz gara köýnek bilen ajaýyp.25aýyň düwüniniň bir gapdalynda sirkon bezegleri bolan 925 sterling kümüşden ýasaldy.Düşünjeli görnüş esasanam ýetginjekleriň we ýaş aýallaryň arasynda meşhurdyr.

Materiallar we ideg

adcantage

DETAIL

微信图片_20210728175714
0210728175647
0210728175705
20210728175700
0210728175655
0210728175834

Sterling kümüş damja çyzyk gulakhalkalar Demirgazyk ýyldyz şekili

Ady: Kümüş damja çyzykly gulakhalkalar Demirgazyk ýyldyz şekili
Material: 925 Sterling kümüş, Rodiý örtük, Zirkoniýa daşlary
Model: ED04
Reňk: Kümüş / Sary altyn / Gül altyn
Uzynlyk: 4.8 ”

Önümiň beýany

Demirgazyk ýyldyz çyzygynyň gulakhalkalaryny çuňňur V boýly agşam köýnegi bilen geýseňiz, hökman Bond Girl ýaly özboluşly we ajaýyp oturylyşyk bolar.925 sterling kümüşden ýasalýar we demirgazyk ýyldyzy kub sirkonlar bilen doly örtülendir.Dört burçly ýyldyz maýatnik nepisligiň we ýönekeýligiň utgaşmasyny döredýär.

Materiallar we ideg

adcantage

DETAIL

20210728175815
210728175820
gdfs0728175811
sfa210728175803
asd0728175759
asfdf20210728175847

Kümüşden ýasalan şekilli gulakhalkalar, Zirkon

Ady: Kümüşden ýasalan şekilli gulakhalkalar, Zirkon
Material: 925 Sterling kümüş, Rodiý örtük, Zirkoniýa
Model: ED05
Reňk: Kümüş / Sary altyn / Gül altyn
Uzynlyk: 3.8 ”

Önümiň beýany

Bu ajaýyp kümüş gulakhalkalar, içerde gurçuk şekilli dizaýn bilen ajaýyp sirkon görnüşli aýlaw damjasyny görkezýär.Gurçuk görnüşiniň ortasyndaky inçe kub sirkon, häzirki zaman, ýöne özüne çekiji görnüşi güýçlendirip, nusgawy dizaýnlary baýlaşdyrmagy dowam etdirýär.Çylşyrymly dizaýn we nepis bezegli ýokary hilli önümler.Agşamlyk we içgiler üçin ajaýyp, ýa-da onuň üçin garaşylmadyk sowgat.

Materiallar we ideg

adcantage

DETAIL

edsarh0210728175905
rhe0210728175851
erh0210728175902
reh20210728175859
reh20210728175855
20210728175921

Zirkons bilen kümüş aý we ýyldyz şekilli ak gabyk gulakhalkalar

Ady: Kümüş Aý we Staryldyz şekilli Ak gabykly gulakhalkalar Zirkons bilen
Material: 925 Sterling kümüş, Rodiý örtük, Zirkoniýa daşlary, Ak gabyk
Model: ED06
Reňk: Kümüş / Sary altyn / Gül altyn
Uzynlyk: 4 ”

Önümiň beýany

Ajaýyp ussatlyk we ýöriteleşdirilen dizaýn bilen bu ajaýyp we düýş görýän uzyn damja gulakhalkalar sizi köpçüligiň arasynda tapawutlandyryp biler.Gözleri özüne çekiji ak gabyk, ýetginjeklikdäki her bir gyzyň düýşünde bolup biläýjek şekilini şekillendirýän, sirkon bilen örtülen ýarym aý bilen gurşalan kümüş bäş burçly ýyldyzda ajaýyp oturýar.Agşamlyk we sene üçin ajaýyp.925 sterling kümüşde ýasalan.

Materiallar we ideg

adcantage

DETAIL

20210728180229
20210728180236
_20210728180240
20210728180214
20210728180233
0210728180315

Zirkons bilen kümüş ýorunja şekilli damja gulakhalkalar

Ady: Kümüş damja çyzykly gulakhalkalar Demirgazyk ýyldyz şekili
Material: 925 Sterling kümüş, Rodiý örtük, Zirkoniýa daşlary
Model: ED07
Reňk: Kümüş / Sary altyn / Gül altyn
Uzynlyk: 4 ”

Önümiň beýany

Ajaýyp ussatlyk we ýöriteleşdirilen dizaýn bilen bu ajaýyp we düýş görýän uzyn damja gulakhalkalar sizi köpçüligiň arasynda tapawutlandyryp biler.Gözleri özüne çekiji ak gabyk, ýetginjeklikdäki her bir gyzyň düýşünde bolup biläýjek şekilini şekillendirýän, sirkon bilen örtülen ýarym aý bilen gurşalan kümüş bäş burçly ýyldyzda ajaýyp oturýar.Agşamlyk we sene üçin ajaýyp.925 sterling kümüşde ýasalan.

Materiallar we ideg

adcantage

DETAIL

210728180324
0210728180328
210728180338
210728180335
10728180319
210807232221

Zirkons bilen kümüş ýorunja şekilli damja gulakhalkalar

Ady: Zirkons bilen kümüş ýorunja şekilli damja gulakhalkalar
Material: 925 Sterling kümüş, gül altyn örtük, Zirkoniýa daşlary
Model: ED09
Reňk: Kümüş / Gül altyn
Uzynlyk: 4 ”

Önümiň beýany

Kimdir birini geň galdyrjak bolsaňyz, haýran galdyryjy köýnek bilen jübütläň.Bu ulalýan Bohemia stilindäki gulakhalkalar, özboluşly we batyrgaý stiliňizi görkezmäge mümkinçilik berýär.Olar 925 sterling kümüşden gül altyn bilen örtülendir.Ortadaky aýlaw goşmaça hatar goşýan iki hatar kub sirkon bilen düzüldi.Altyn çaýylan we kümüş görnüşleri bar.

Materiallar we ideg

adcantage

DETAIL

10807232218
210807232213
210807232200
210807232207
10807232225
0210807232049

Sterling kümüş ýalpyldawuk gulakhalkalar

Ady: Sterling kümüş ýalpyldawuk gulakhalkalar
Material: 925 Sterling kümüş, Rodiý örtük
Model: ED10
Reňk: Kümüş / Sary altyn
Uzynlyk: 4 ”

Önümiň beýany

“Ajaýyp we ajaýyp” garaşýan zadyňyz bolsa, bu kümüşden ýalpyldawuk gulakhalkalar ilkinji saýlawyňyz bolup biler.Iň halaýan partiýa köýnegiňiz bilen topar dörediň we tans meýdançasyna taýyn.925 sterling kümüşden we fransuz çeňňegi bilen berkidilen.Roundalpyldawuk tegelek şekilli kümüş, dürli uzynlykdaky kassany birleşdirýär.

Materiallar we ideg

adcantage

DETAIL

0210807232049
原图2
sad
0807232033
10807232052
0210807232415

Zirkons bilen kümüş damja tegelek gulakhalkalar

Ady: Zirkons bilen kümüş damja tegelek gulakhalkalar
Material: 925 Sterling kümüş, Rodiý örtük, Zirkoniýa daşlary
Model: ED11
Reňk: Kümüş / Gül altyn
Uzynlyk: 4 ”

Önümiň beýany

Bu ajaýyp, haýran galdyryjy uzyn damja gulakhalkalar islendik eşige ajaýyp, zenan täsirini goşup biler.Iki hatar sirkon bezegleri bilen gurlan tegelek maýatnik bilen ajaýyp kümüşden ýasalypdyr.Mertebeli zenanlar üçin dünýä inen ajaýyp ussatlyk we bezeg bilen ýokary hilli önümler.Hiç haçan ýalňyşmaýan oňa ajaýyp sowgat.

Materiallar we ideg

King's Lab şaý-sepleri ýokary hilli, saýlanan materiallar bilen ýasalýar.Önümiň has uzak dowam etmegi üçin ony seresaplylyk bilen dolandyryň, arassalamak we ýuwmak we aýratyn saklamak üçin ýumşak mata ulanyň.Häzirki halkara düzgünlerine laýyklykda bu eser gipoallergen materiallardan peýdalanyp öndürildi.

DETAIL

210807232422
0210807232441
0210807232433
0210807232429
0210807232415
0210807232244

Kümüş ýaprak stiliniň damja gulakhalkalary

Ady: Kümüş ýaprak stiliniň damja gulakhalkalary
Material: 925 Sterling kümüş, Rodiý örtük
Model: ED12
Reňk: Kümüş
Uzynlyk: 2.5 ”

Önümiň beýany

Deňiz kenaryndaky oturylyşyk üçin iň oňat aksessuar gözleýärsiňizmi?Bohemiýanyň tomusky köýneklerine haýran galdyryjy gabat gelýän bu kümüş ýaprak stilindäki gulakhalkalary saýlaň.Ajaýyp kümüşden ýasalan, zolak jikme-jiklikleri bilen oňat deňeşdirilen üç ýaprak biri-birine ýaňlanýar.Pyýada ýöräp ýa-da tans edeniňizde, ýapraklar şemalda siňip gidýärdi.Çylşyrymly dizaýn we nepis bezegli ýokary hilli önümler.

Materiallar we ideg

King's Lab şaý-sepleri ýokary hilli, saýlanan materiallar bilen ýasalýar.Önümiň has uzak dowam etmegi üçin ony seresaplylyk bilen dolandyryň, arassalamak we ýuwmak we aýratyn saklamak üçin ýumşak mata ulanyň.Häzirki halkara düzgünlerine laýyklykda bu eser gipoallergen materiallardan peýdalanyp öndürildi.

DETAIL

20210807232251
0210807232308
0210807232302
10807232259
20210807232255
saf20210807232332

Hoop merjen gulakhalkalar

Ady: Hoop Pearl gulakhalkalary biri-birine baglamak
Material: 925 Sterling kümüş, Rodiý örtügi, Zirkoniýa daşlary, süýji suwly merjenler
Model: ED13
Reňk: Kümüş
Uzynlyk: 3 ”

Önümiň beýany

Zirkon bilen bezelen ýaý düwünleri we süýji suwly merjenler bilen iki sany ulalýan tegelek, bu sizi özboluşly we ajaýyp edýän umumy gulakhalkalaryň arasynda tapyp bolmajak stil.Ajaýyp kümüş, sirkon we merjeniň utgaşmasy näzik we çylşyrymly dizaýny görkezýär.Olar köptaraply, islendik eşik stili bilen birleşdiriň.

Materiallar we ideg

King's Lab şaý-sepleri ýokary hilli, saýlanan materiallar bilen ýasalýar.Önümiň has uzak dowam etmegi üçin ony seresaplylyk bilen dolandyryň, arassalamak we ýuwmak we aýratyn saklamak üçin ýumşak mata ulanyň.Häzirki halkara düzgünlerine laýyklykda bu eser gipoallergen materiallardan peýdalanyp öndürildi.

DETAIL

asf0210807232325
sf0210807232348
asf20210807232344
sfa210807232340
asf0210807232336
saf0210807232547

Mikki Maus 18K altynda gulakhalkalar

Ady: Mikki Maus 18K altyn gulakhalkalar
Material: 925 Sterling kümüş, 18K altyn / Rodiý örtük
Model: ED14
Reňk: Kümüş / Sary altyn
Uzynlyk: 4 ”

Önümiň beýany

Syçanjygyň ýörite syçanjygynyň gulakhalkalary ýetginjeklik şatlygyny size getirip biler.M harply köýnekli uzyn eşikler, häzirki zaman, ýöne özüne çekiji özüne çekijini baýlaşdyrýar.Olar ajaýyp, dowamly gutarnykly altyn çaýylan kümüşden ýasalan we arassa kümüş görnüşi hem bar.

Materiallar we ideg

King's Lab şaý-sepleri ýokary hilli, saýlanan materiallar bilen ýasalýar.Önümiň has uzak dowam etmegi üçin ony seresaplylyk bilen dolandyryň, arassalamak we ýuwmak we aýratyn saklamak üçin ýumşak mata ulanyň.Häzirki halkara düzgünlerine laýyklykda bu eser gipoallergen materiallardan peýdalanyp öndürildi.

DETAIL

fsa20210807232544
sfa0210807232551
saf0210807232556
saf20210807232533
saf20210807232537
1231

Gül altyn kümüş halka gulakhalkalar

Ady: Gül altyn kümüş halka gulakhalkalar
Material: 925 Sterling kümüş, 18K altyn / gül altyn örtük
Model: ED15
Reňk: Gül altyn / sary altyn
Uzynlyk: 2.2 ”

Önümiň beýany

Gündelik gulakhalkalaryňyzdan birneme üýtgeşik bir zat, has janly we göze ýakymly.Ajaýyp, dowamly gutarmak üçin gül altyn bilen örtülen ajaýyp kümüşden ýasalan.Gurme zynjyrynyň jikme-jiklikleri bilen halka, wagtlaýyn tebigatyny ýokarlandyryp, nusgawy dizaýnlary baýlaşdyrmagy dowam etdirýär.Gurme zynjyrynyň bir böleginiň ýalpyldawuk haltasyny özboluşly we düýşden uzaklaşdyrýan öwrümli görnüşi bar.

Materiallar we ideg

adcantage

DETAIL

20210807232521
0210807232524
0210807232500
210807232517
210807232514
362794-

“Zircons” bilen gül altynsynda goşa demirgazyk ýyldyz gulakhalkalar

Ady: “Zircons” bilen gül altynsynda goşa demirgazyk ýyldyz gulakhalkalar
Material: 925 Sterling kümüş, gül altyn örtük, Zirkoniýa daşlary
Model: ED16
Reňk: Gül altyn / kümüş
Uzynlyk: 3.2 ”

Önümiň beýany

Göçme manyda Bu gulakhalkalar siziň üçin gürleşsin.Demirgazyk ýyldyzlaryň ulalmagy bilen bu gül altyn çaýylan gulakhalkalar kümüşden ýasalýar we kub sirkonlar bilen bezelýär.Janly dizaýnda dürli stile gabat gelmek üçin has köp mümkinçilik hödürleýän ajaýyp kümüş we altyn çaýylan görnüş bar.

Materiallar we ideg

adcantage

DETAIL

362960
362943
362956
362952
362949
a5mub-ht3lx-001

Gül altyn kümüş halka gulakhalkalar

Ady: Zirkons bilen gül altynsynda üç gezek gulakhalka
Material: 925 Sterling kümüş, gül altyn örtük, kub sirkoniýa
Model: ED17
Reňk: Gül altyn
Uzynlyk: 3.8 ”

Önümiň beýany

Owadan, ulalýan göz ýaşlary we kub zirkoniýa bilen örtülen bu gulakhalkalar agşamlyk naharyňyz üçin ajaýyp!Ajaýyp görünmek üçin olary kiçijik gara köýnegiňiz bilen jübütläň.Gül altyn çaýylan we fransuz çeňňegi bilen ajaýyp kümüşden ýasalan.
Kümüş we 18K altyn çaýylan görnüşleri bar.

Materiallar we ideg

adcantage

DETAIL

362957
362951
362950
362945
362944
362801-

Gül altyn kümüş halka gulakhalkalar

Ady: Zirkons bilen kümüş gabyk stiliniň damja gulakhalkalary
Material: 925 Sterling kümüş, Rodiý örtük, Zirkoniýa daşlary
Model: ED18
Reňk: Kümüş
Uzynlyk: 2 ”

Önümiň beýany

Agşamlyk we içgiler üçin ajaýyp we ajaýyp stil, bu ýokary derejeli eşiklere ajaýyp hyzmatdaş bolýar.925 sterling kümüşden sirkon bezegleri bilen ýasaldy.Gabyk şekilli mozaikalaryň egrileri, italýan gözelliginiň düýp manysyny görkezýän zenan balet yubkasyna meňzeýär.
Materiallar we ideg

Materiallar we ideg

adcantage

DETAIL

362947
362948
362953
362954
362955