• nybanner

“Yuanjing Trading” (Şençzhenen) Co. Limited

wfq20220114150328

Biz kim?

King's Lab şaý-sepleri, elýeterli bahadan ýokary hilli materiallardan ýasalan elde taýýar we häzirki zaman şaý-seplerini dizaýn edýär, öndürýär we satýar.2008-nji ýylda King's Lab-da ähli zenanlara elýeterli gündelik şaý-sepleriň üsti bilen özlerini erkin beýan etmäge mümkinçilik berýän şaý-sepleri hödürlemek üçin gözýetim tapyldy.Monjuklar, gulakhalkalar, halkalar, bilezikler we gulaklar, daş keşbiňizi täzelemek üçin çylşyrymly çözgütdir.

Hekaýamyz

2008-nji ýylda Hytaýyň şaý-sepler merkezi bolan Şençzheneniň Şuibei şäherinde kümüş şaý-sepleri köp satýan adam hökmünde başladyk.Kümüş şaý-sepleri professional paýlaýjy hökmünde işlemek bilen, King's Lab hemişe önümleriniň bezegini, ussatlygyny we materialyny gowulaşdyrmaga çalyşýar.Simpleönekeý Sterling Kümüş halkalardan başlap, altyn çaýylan monjuklara çenli kolleksiýamyz keýpiňize laýyk hazynalar bilen doldurylýar.2020-nji ýylda dükanymyzy gowy üpjün edilen zynjyr esasynda onlaýn öwrüpdik.

9M`6]Y)ZWW776]32__ZLO`U
`SVCNN}0Q}V}5P7Z5D3]UT0

Näme üçin bizi saýlamaly?

“King's Lab Jewelry” göz bilen görüşmekden başga-da köp zat hödürleýän özboluşly we moda dizaýnydyr.Önümimiz MOQ ýok hilini we bahalaryny deňleşdirýär.Şeýle hem, önümimiziň her bölegi üçin aýratyn üçünji tarap şahadatnamasyny berýäris, dürli önümlerimizde diňe öz önümiňiz üçin tikinçilik hyzmaty bar.Kümüş şaý-sepler pudagynda 13 ýylyň dowamynda önümlerimiz 4 yklymyň 12 ýurdunda 2300-den gowrak satyja we sarp edijä satyldy.

Syllar markasy
Satylýan ýurt
Müşderi hyzmaty

Jemgyýetçilik jogapkärçiligi

Öz zawodlarymyzy dolandyrmaýarys ýa-da eserlerimizi ýasaýan işçileri gönüden-göni işe almaýarys, her bir üpjün edijiden işçileri aşakdaky nukdaýnazardan goramak üçin düzýän Özüňi alyp baryş şertlerine gol çekmegini haýyş edýäris:

Living Adalatly ýaşaýyş aýlygy
Work Adalatly iş ýagdaýy we işdäki arakesme
Force Zor bilen zähmet we ýowuz çemeleşme ýok

a48980

Täze üpjün ediji bilen işe başlamazdan ozal zawodlara baryp görýäris we töwekgelçiligi bahalandyrýarys, hyzmatdaşlyk diňe olar gutarandan we tassyklanandan soň başlap biler.Bu diňe başlangyç nokat, her ýyl yzygiderli barlaglar geçirýäris, sebäbi etniki söwdanyň köpden bäri dowam edip gelýän, dowamly gatnaşyklary gurmak bilen baglanyşyklydygyna ynanýarys we 10 ýyldan gowrak wagt bäri işleýän birnäçe üpjün edijimiz bar.

fsa0211117140636
微信图片_20211117140645
微信图片_20211117140705